14 dạng khách hàng mà kiến trúc sư TranViet tránh không làm việc:

1-Khách luôn thúc hối thiết kế gấp: Không làm.
2-Khách khoe khoang dự án, hứa hẹn sẽ giao thêm công trình khác: Không làm.
3-Khách cho kiến trúc sư thiết kế tùy thích: Không làm.
4-Khách đưa yêu cầu không rõ ràng: Không làm.
5-Khách chưa có ý định đầu tư nghiêm túc: Không làm.
6-Khách không đủ tiền mà đòi hỏi thiết kế cao cấp: Không làm.
7-Khách đòi xem thiết kế thử hoặc trả giá thiết kế thấp hơn : Không làm.
8-Khách đòi bắt chước thiết kế giống công trình có sẵn khác: Không làm.
9-Khách đổi ý phương án thiết kế liên tục: Không làm.
10-Khách đòi tiến hành thiết kế trước, chờ công trình được giấy phép sẽ trả tiền: Không làm.
11-Khách nhờ nhiều thầy địa lý can thiệp vào thiết kế: Không làm.
12-Khách nhờ cùng lúc nhiều KTS thiết kế để lựa chọn: Không làm.
13-Khách đòi thiết kế trước, chờ vốn ngân sách sẽ trả: Không làm.
14-Công trình vốn của tập thể, đại diện đòi chi % : Không làm.